Marketplace
Ang Marketplace ay isang libreng panloob-na-laro na espasyo para sa lahat ng manlalaro upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang mga manlalaro ay makakapag benta ng armas o pananggalang sa iba pang manlalaro at pwedeng makabili ng iba pang kagamitan na maaaring magamit sa kanilang karakter
Copy link